Všeobecná pokladničná správa

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Všeobecná pokladničná správa
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu
Odvody do EÚ vrátane rezerv
Dotácia Sociálnej poisťovne
Kapitálové výdavky
Rezerva vlády