Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nedaňové príjmy vlády

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 448,9 -0,9%
Dividendy 441,1 -0,5%
Príjmy z vlastníctva 7,9 -26,7%
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (v tom:) 324,5 4,3%
Administratívne poplatky (v tom:) 204,7 8,3%
Súdne poplatky 32,7 n.a.
Tržby z predaja kolkových známok 0,0 n.a.
Puncové poplatky 0,8 0,0%
Ostatné poplatky 171,1 543,5%
Licencie 0,1 -35,2%
Pokuty, penále a iné sankcie 70,1 -3,9%
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 49,7 -1,3%
Kapitálové príjmy 43,3 56,5%
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 9,6 -39,4%
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov 0,0 -50,0%
Iné nedaňové príjmy 360,5 0,0%
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky n.a. n.a.
Z náhrad z poistného plnenia n.a. n.a.
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier n.a. n.a.
Ostatné n.a. n.a.
Nedaňové príjmy spolu 1 186,8 0,8%

Popis tabuľky

Rôzne nedaňové príjmy vlády pochádzajú buď zo správy a predaja majetku, alebo z rôznych administratívnych poplatkov. Celkovo je však význam nedaňových príjmov malý, predstavujú menej ako 10% príjmov rozpočtu.