Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy príspevkových organizácií

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy z podnikania n.a. n.a.
Administratívne poplatky n.a. n.a.
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu, rozpočtu VS a zahraničia 574,0 -13,7%
Ostatné príjmy 180,7 n.a.
Príjmy spolu 754,7 -14,1%
z toho: n.a. n.a.
Príspevkové organizácie štátu n.a. n.a.
Príspevkové organizácie obcí n.a. n.a.
Príspevkové organizácie VÚC n.a. n.a.

Popis tabuľky

Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky. Príspevkové organizácie v pôsobnosti obcí zabezpečujú najmä činnosť na úseku verejnoprospešných prác (technické služby), kultúry (miestne osvetové a kultúrne strediská, knižnice, galérie), sociálnych vecí, športu a pod. a príspevkové organizácie zriadené VÚC zabezpečujú hlavne činnosti na úseku dopravy (správa a údržba ciest II. a III. triedy), kultúry (divadlá, múzeá, galérie, knižnice a pod.) a na úseku školstva (školy v prírode, stredné odborné školy a učilištia a iné). Ide o tie príspevkové organizácie založené štátom, obcami alebo VÚC, u ktorých tržby pokrývajú menej ako 50 % výrobných nákladov.