Ostatné zložky verejnej správy

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Ostatné zložky verejnej správy
Obce
Vyššie územné celky
Fond národného majetku
Príspevkové organizácie vo verejnej správe