Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ostatné dane

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 14,4% 4,0
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy n.a. n.a.
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch 14,4% 4,0
Daň z emisných kvót n.a. n.a.
Bankové dane -4,6% -7,5
Koncesionárske poplatky 0,6% 0,4
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 88,8% 63,4
Daň z motorových vozidiel n.a. n.a.
Iné dane -16,5% -16,7
Ostatné dane spolu -5,5% -19,8
Spolu dane určované vládou 10,5% 1 150,1

Popis tabuľky

Po vstupe do Európskej únie sa colné príjmy stali príjmom rozpočtu EÚ. Slovenským colným orgánom však naďalej ostala povinnosť vyberať clo stanovené úniou pri dovoze na Slovensko. Stanovený podiel vybratého cla slúžiaci na financovanie ich výberu ostáva na Slovensku, je príjmom štátneho rozpočtu. Dovozné clo a dovozná prirážka vzťahujúce sa na krajiný EÚ, boli zrušené pri vstupe do EÚ.