Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ostatné dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 28,9 5 12 -8,3%
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy 0,0 0 0 n.a.
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch 28,9 5 12 -8,3%
Daň z emisných kvót 0,0 0 0 n.a.
Bankové dane 110,3 20 46 -28,0%
Koncesionárske poplatky 75,2 14 32 5,7%
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 95,6 18 40 -29,1%
Daň z motorových vozidiel 127,5 23 54 n.a.
Iné dane 65,2 12 27 -23,0%
Ostatné dane spolu 279,5 52 118 -17,9%
Spolu dane určované vládou 13 375,7 2 468 5 629 10,2%

Popis tabuľky

Po vstupe do Európskej únie sa colné príjmy stali príjmom rozpočtu EÚ. Slovenským colným orgánom však naďalej ostala povinnosť vyberať clo stanovené úniou pri dovoze na Slovensko. Stanovený podiel vybratého cla slúžiaci na financovanie ich výberu ostáva na Slovensku, je príjmom štátneho rozpočtu. Dovozné clo a dovozná prirážka vzťahujúce sa na krajiný EÚ, boli zrušené pri vstupe do EÚ.