Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 807,4 334 774 5,0%
daň z príjmov fyzických osôb 1 302,9 241 558 5,9%
daň z nehnuteľností 324,0 60 139 2,8%
daň za špecifické služby 180,0 33 77 3,0%
Nedaňové príjmy 478,0 88 205 1,4%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 10,0 2 4 0,0%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 210,4 224 519 -9,4%
Finančné operácie 502,0 93 215 11,8%
Príjmy spolu 4 007,8 740 1 717 0,5%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).