Dlhové cenné papiere

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Dlhové cenné papiere
Štátne pokladničné poukážky
Štátne dlhopisy