Koľko štát vybral?

Drahé zadlžovanie

Splácanie štátneho dlhu nás v roku 2021 bude stáť 1,11 miliardy eur. 2,25 % všetkých verejných výdavkov slúži len na splácanie štátneho dlhu. Pretrvávajúce hospodárenie na dlh vedie k rastu výdavkov na úroky. Zdroje použité na výplatu úrokov nemôžu byť použité v iných oblastiach verejnej správy. Napríklad by sme mohli prakticky takmer zdvojnásobiť výdavky na základné školstvo.

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,40 0,0 1,4 0 1
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 0,70 0,0 0,7 0 0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Ústavný súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,35 0,0 0,4 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,20 0,0 0,2 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 10,85 0,0 10,9 2 4
Ministerstvo obrany SR 0,0 5,05 0,0 5,1 1 2
Ministerstvo vnútra SR 0,0 62,02 192,1 254,1 47 102
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 26,00 0,0 26,0 5 10
Ministerstvo financií SR 0,0 73,21 0,0 73,2 13 29
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 0,15 884,3 884,4 162 354
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,0 2,44 251,3 253,7 47 101
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 3,00 43,6 46,6 9 19
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 16,04 503,3 519,4 95 208
Ministerstvo kultúry SR 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 83,29 462,6 545,9 100 218
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 8,30 636,2 644,5 118 258
  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 0,0 25,63 910,2 935,8 172 374
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 0,0 0,00 1 470,0 1 470,0 270 588
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 0,23 0,0 0,2 0 0
Štatistický úrad SR 0,0 0,09 0,0 0,1 0 0
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0,0 0,30 0,0 0,3 0 0
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 9,95 0,0 10,0 2 4
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 3,85 0,0 3,9 1 2
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Protimonopolný úrad SR 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 0,60 0,0 0,6 0 0
Všeobecná pokladničná správa 16 800,0 1 630,00 2 420,0 20 850,0 3 826 8 334
Slovenská akadémia vied 0,0 10,50 0,0 10,5 2 4
Kancelária Súdnej rady SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Príjmy spolu 11 798,9 1 208,82 1 412,5 26 551,7 4 873 10 613

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem. Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.