Daňové príjmy spolu

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Daňové príjmy spolu
daň z príjmov fyzických osôb
daň z nehnuteľností
daň za špecifické služby