Dane z nehnuteľností

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Dane z nehnuteľností
Dane z pozemkov
Dane zo stavieb
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome