Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 720,9 318 735 n.a.
daň z príjmov fyzických osôb 1 230,5 228 525 n.a.
daň z nehnuteľností 315,3 58 135 n.a.
daň za špecifické služby 174,7 32 75 n.a.
Nedaňové príjmy 471,3 87 201 n.a.
Kapitálové príjmy, predaj majetku 10,0 2 4 n.a.
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 335,6 247 570 n.a.
Finančné operácie 449,0 83 192 n.a.
Príjmy spolu 3 986,8 737 1 702 n.a.

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).