Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 15,70 528 2 478 n.a.
Kancelária prezidenta SR 2,11 101 1 744 n.a.
Úrad vlády SR 6,19 519 994 n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.   n.a.
Ústavný súd SR 2,57 92 2 326 n.a.
Najvyšší súd SR 7,94 213 3 107 n.a.
Generálna prokuratúra SR 56,41 1 771 2 654 n.a.
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,11 329 1 548 n.a.
Ministerstvo zahraničných vecí SR 58,59 1 182 4 131 n.a.
Ministerstvo obrany SR 359,20 21 625 1 384 n.a.
Ministerstvo vnútra SR 586,08 36 120 1 352 n.a.
Ministerstvo spravodlivosti SR 215,74 11 866 1 515 n.a.
Ministerstvo financií SR 156,98 10 592 1 235 n.a.
Ministerstvo životného prostredia SR 17,78 1 552 954 n.a.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 136,44 12 160 935 n.a.
Ministerstvo zdravotníctva SR 29,03 2 673 905 n.a.
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 139,11 12 215 949 n.a.
Ministerstvo kultúry SR 11,59 1 121 861 n.a.
Ministerstvo hospodárstva SR 12,64 800 1 316 n.a.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 42,80 3 677 970 n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 29,29 2 065 1 182 n.a.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 24,52 2 487 822 n.a.
Štatistický úrad SR 12,60 935 1 123 n.a.
Úrad pre verejné obstarávanie SR 1,72 117 1 226 n.a.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1,73 123 1 175 n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 2,26 98 1 922 n.a.
Úrad priemyselného vlastníctva SR 1,98 138 1 196 n.a.
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR 1,07 75 1 188 n.a.
Protimonopolný úrad SR 1,50 72 1 735 n.a.
Národný bezpečnostný úrad 5,83 246 1 975 n.a.
Správa štátnych hmotných rezerv SR 1,53 116 1 101 n.a.
Všeobecná pokladničná správa 7,09 129 4 582 n.a.
Slovenská akadémia vied 25,91 2 057 1 050 n.a.
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Mzdové náklady spolu 1 980,04 127 794 1 291 n.a.

Popis tabuľky

Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.