Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Medziročná zmena
Spolu 17 001,5 n.a.
Všeobecná pokladničná správa 3 248,8 n.a.
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 326,4 n.a.
Odvody do EÚ vrátane rezerv 740,4 n.a.
Dotácia Sociálnej poisťovne 918,2 n.a.
Kapitálové výdavky n.a. n.a.
Rezerva vlády 129,8 n.a.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2 464,6 n.a.
Podpora základného výskumu 332,1 n.a.
Šport a kultúra 30,4 n.a.
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 640,6 n.a.
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 495,9 n.a.
Vysokoškolské vzdelávanie 330,5 n.a.
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 131,8 n.a.
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 210,9 n.a.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 172,9 n.a.
Pomoc v hmotnej núdzi 299,9 n.a.
Prídavok na dieťa 320,4 n.a.
Rodičovský príspevok 354,5 n.a.
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 262,0 n.a.
Pomoc zdravotne postihnutým 236,6 n.a.
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 81,6 n.a.
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 265,0 n.a.
Administratívne náklady spojené so správou dávok 116,4 n.a.
Vianočné príspevky dôchodcom 65,0 n.a.
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 100,5 n.a.
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 399,0 n.a.
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 263,9 n.a.
Úrady verejného zdravotníctva 30,5 n.a.
Pán obnovy n.a. n.a.
Ministerstvo obrany SR 748,4 n.a.
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 474,9 n.a.
Prevádzka vojenských zariadení 213,1 n.a.
Investície 1,0 n.a.
Mierové misie v zahraničí 40,4 n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 2 276,2 n.a.
Budovanie a správa ciest 1 093,8 n.a.
Dotovanie železničnej dopravy a investície 950,6 n.a.
Verejná osobná doprava n.a. n.a.
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 9,8 n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 25,0 n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 66,4 n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie 40,0 n.a.
Bonifikácia hypoték 31,0 n.a.
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 44,6 n.a.
Rozvoj cestovného ruchu 9,4 n.a.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a.
Regionálny operačný program EÚ n.a. n.a.
Cezhraničná spolupráca n.a. n.a.
Digitálne služby štátu n.a. n.a.
Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy n.a. n.a.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 246,0 n.a.
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 290,7 n.a.
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 390,1 n.a.
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 15,5 n.a.
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 33,0 n.a.
Podpora regionálneho rozvoja 434,1 n.a.
Ministerstvo vnútra SR 899,6 n.a.
Polícia 611,6 n.a.
Hasiči 88,8 n.a.
Obvodné úrady štátnej správy 42,6 n.a.
Riadenie a rozvoj verejnej správy n.a. n.a.
Ochrana štátnej hranice 45,7 n.a.
Výchova a vzdelávanie mládeže n.a. n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 659,6 n.a.
Výber daní a colná správa 185,7 n.a.
Výber daní n.a. n.a.
Colná správa n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti 373,6 n.a.
Riadenie systému verejných financií 41,4 n.a.
Ministerstvo hospodárstva SR 302,0 n.a.
Podporné programy a organizácie ministerstva 26,0 n.a.
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 9,3 n.a.
Rozvoj cestovného ruchu 21,9 n.a.
Podpora podnikania 29,0 n.a.
Národný jadrový fond 58,3 n.a.
Podpora energetiky a inovácií 140,4 n.a.
Ministerstvo životného prostredia SR 604,4 n.a.
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 324,5 n.a.
Protipovodňové opatrenia 64,0 n.a.
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 42,2 n.a.
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 165,7 n.a.
Ministerstvo spravodlivosti SR 311,2 n.a.
Súdnictvo 150,4 n.a.
Väzenstvo 151,6 n.a.
Ministerstvo kultúry SR 187,2 n.a.
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 131,2 n.a.
Dotácia RTVS 28,0 n.a.
Cirkvi a náboženské spoločnosti 37,4 n.a.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 117,3 n.a.
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 72,9 n.a.
Výdavky na činnosť ministerstva 23,4 n.a.
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 20,4 n.a.
Slovenská akadémia vied 60,1 n.a.
Generálna prokuratúra SR 65,3 n.a.
Slovenská informačná služba 41,5 n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 42,0 n.a.
Kancelária Národnej rady SR 24,2 n.a.
Úrad vlády SR 26,7 n.a.
Správa štátnych hmotných rezerv SR 32,4 n.a.
Štatistický úrad SR 19,0 n.a.
Národný bezpečnostný úrad 7,7 n.a.
Najvyšší súd SR 8,8 n.a.
Najvyšší kontrolný úrad SR 8,0 n.a.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 5,9 n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 4,8 n.a.
Kancelária prezidenta SR 4,3 n.a.
Ústavný súd SR 3,4 n.a.
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,8 n.a.
Úrad pre verejné obstarávanie SR 2,9 n.a.
Protimonopolný úrad SR 2,1 n.a.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,7 n.a.
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.