Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdové náklady 1,1 n.a.
Tovary a služby 2,7 n.a.
Ostatné 0,8 n.a.
Výdavky spolu 4,7 n.a.
Poskytnuté úvery 164,5 n.a.
Splátky úverov 66,2 n.a.
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 7,5 n.a.

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.