Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdové náklady 1,1 18,0%
Tovary a služby 2,7 -60,7%
Ostatné 0,8 25,9%
Výdavky spolu 4,7 -45,9%
Poskytnuté úvery 164,5 22,9%
Splátky úverov 66,2 6,8%
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 7,5 -34,2%

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.