Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Tovary a služby v mil. Eur Bežné transfery v mil. Eur Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR 14,9 8,1 0,3 2,1
Kancelária prezidenta SR 2,2 1,8 0,1 0,1
Úrad vlády SR 10,1 6,6 12,3 7,2
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.    
Ústavný súd SR 2,6 0,9 0,1 0,2
Najvyšší súd SR 7,8 0,9 0,1 0,0
Generálna prokuratúra SR 58,5 9,3 2,4 0,8
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,1 1,6 0,1 0,1
Ministerstvo zahraničných vecí SR 61,5 35,9 28,9 6,7
Ministerstvo obrany SR 342,4 218,0 163,4 1,7
Ministerstvo vnútra SR 752,5 260,6 848,3 165,9
Ministerstvo spravodlivosti SR 219,8 79,5 12,4 12,5
Ministerstvo financií SR 179,2 131,5 11,2 141,9
Ministerstvo životného prostredia SR 20,5 7,8 75,8 236,6
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 42,2 61,9 1 029,2 145,1
Ministerstvo zdravotníctva SR 30,7 13,3 1 307,4 51,1
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 148,4 57,9 1 861,2 6,9
Ministerstvo kultúry SR 15,3 15,2 148,0 34,5
Ministerstvo hospodárstva SR 14,4 9,6 89,9 68,9
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 50,3 43,6 587,1 246,3
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 28,6 201,9 744,2 676,7
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 19,8 15,6 1,2 2,3
Štatistický úrad SR 13,1 5,8 1,4 6,7
Úrad pre verejné obstarávanie SR 3,2 1,7 0,0 2,6
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,1 0,7 0,0 0,1
Úrad jadrového dozoru SR 2,4 1,6 0,7 0,2
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,0 0,6 0,1 0,1
Úrad pre normal.,metrol.a skúšobníctvo SR 1,2 1,3 3,4 0,0
Protimonopolný úrad SR 1,5 0,5 0,0 0,0
Národný bezpečnostný úrad 5,9 1,5 0,2 0,5
Správa štátnych hmotných rezerv SR 1,9 25,0 0,1 2,4
Všeobecná pokladničná správa 2,0 1,0 2 634,1 5,1
Slovenská akadémia vied 30,4 17,7 24,8 27,2
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Náklady spolu 2 093,3 1 282,0 9 588,5 1 855,4

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad prevádzkových nákladov ministerstiev (Celkové mzdové náklady a náklady na Tovary a Služby), bežné transfery, čo sú platby a plnenia štátu voči jednotlivcom a organizáciám (napr. sociálne dávky, alebo dotácie pôdohospodárom) a kapitálové výdavky, čo sú najmä investície do dlhodobého hmotného majetku. Graf mzdových nákladov je možné vyhotoviť v tabuľke Mzdové náklady ministerstiev.