Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Tovary a služby Skutočnosť oproti rozpočtu Tovary a služby v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Bežné transfery Skutočnosť oproti rozpočtu Bežné transfery v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Kapitálové výdavky Skutočnosť oproti rozpočtu Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR -5,2% -0,8 1,5% 0,1 93,6% 0,2 535,0% 1,8
Kancelária prezidenta SR 2,0% 0,0 9,1% 0,1 1,1% 0,0 -68,7% -0,3
Úrad vlády SR 62,4% 3,9 52,9% 2,3 -20,4% -3,1 736,9% 6,3
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.        
Ústavný súd SR 1,8% 0,0 29,2% 0,2 5,5% 0,0 714,1% 0,1
Najvyšší súd SR -1,6% -0,1 38,5% 0,3 58,1% 0,0 -52,1% -0,1
Generálna prokuratúra SR 3,7% 2,1 34,7% 2,4 74,0% 1,0 29,5% 0,2
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,5% 0,0 -8,5% -0,1 182,9% 0,0 0,0% 0,0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 4,9% 2,9 11,0% 3,6 43,7% 8,8 6,1% 0,4
Ministerstvo obrany SR -4,7% -16,8 2,3% 4,9 -6,7% -11,6 67,0% 0,7
Ministerstvo vnútra SR 28,4% 166,4 27,6% 56,4 1 211,3% 783,6 272,5% 121,4
Ministerstvo spravodlivosti SR 1,9% 4,1 24,4% 15,6 -24,6% -4,0 -17,3% -2,6
Ministerstvo financií SR 14,2% 22,2 -72,7% -350,3 266,0% 8,1 702,0% 124,2
Ministerstvo životného prostredia SR 15,4% 2,7 -64,6% -14,3 130,0% 42,8 -55,5% -294,9
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR -69,0% -94,2 -82,4% -289,0 -41,7% -736,4 -31,4% -66,6
Ministerstvo zdravotníctva SR 5,9% 1,7 -48,3% -12,4 1,3% 17,0 -5,1% -2,8
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 6,7% 9,3 -45,6% -48,5 -3,3% -63,2 129,7% 3,9
Ministerstvo kultúry SR 32,1% 3,7 6,9% 1,0 -0,0% -0,0 155,9% 21,0
Ministerstvo hospodárstva SR 14,1% 1,8 -63,9% -16,9 33,1% 22,4 -64,7% -126,4
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 17,5% 7,5 -24,2% -13,9 -15,1% -104,5 -45,8% -207,8
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR -2,5% -0,7 -4,5% -9,6 15,5% 99,8 -51,4% -714,3
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR -19,5% -4,8 -4,0% -0,7 119,1% 0,7 281,0% 1,7
Štatistický úrad SR 3,7% 0,5 11,0% 0,6 73,1% 0,6 2 142,2% 6,4
Úrad pre verejné obstarávanie SR 84,7% 1,5 44,9% 0,5 -72,7% -0,0 10 846,3% 2,5
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 20,2% 0,4 -16,5% -0,1 -47,6% -0,0 40,5% 0,0
Úrad jadrového dozoru SR 6,3% 0,1 -5,6% -0,1 -8,8% -0,1 18,0% 0,0
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,4% 0,0 1,7% 0,0 -2,0% -0,0 -36,2% -0,0
Úrad pre normal.,metrol.a skúšobníctvo SR 8,9% 0,1 -27,4% -0,5 12,1% 0,4 n.a. n.a.
Protimonopolný úrad SR 0,5% 0,0 -3,8% -0,0 35,9% 0,0 -84,9% -0,0
Národný bezpečnostný úrad 0,4% 0,0 -16,0% -0,3 99,3% 0,1 n.a. n.a.
Správa štátnych hmotných rezerv SR 24,6% 0,4 -14,7% -4,3 111,3% 0,0 62,2% 0,9
Všeobecná pokladničná správa -71,5% -5,1 -99,7% -344,0 -9,0% -261,1 400,6% 4,1
Slovenská akadémia vied 17,3% 4,5 73,9% 7,5 5,7% 1,3 4 937,1% 26,6
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Náklady spolu 5,7% 113,3 -44,0% -1 007,0 -2,0% -197,2 -37,0% -1 090,9

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad prevádzkových nákladov ministerstiev (Celkové mzdové náklady a náklady na Tovary a Služby), bežné transfery, čo sú platby a plnenia štátu voči jednotlivcom a organizáciám (napr. sociálne dávky, alebo dotácie pôdohospodárom) a kapitálové výdavky, čo sú najmä investície do dlhodobého hmotného majetku. Graf mzdových nákladov je možné vyhotoviť v tabuľke Mzdové náklady ministerstiev.