Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Pomoc v hmotnej núdzi
Prídavok na dieťa
Rodičovský príspevok
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa
Pomoc zdravotne postihnutým
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy)
Politika trhu práce, služby zamestnanosti
Administratívne náklady spojené so správou dávok
Vianočné príspevky dôchodcom
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb